Back to the top

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERANCIERS 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERANCIERS 

Januari 2019 

  • Van Happy Feelings gevestigd en kantoorhoudende te Bronkckhorststraat, Amsterdam, met Kamer van Koophandel nummer 57731756 en BTW nummer NL202776864B01

Artikel 1 – DEFINITIES 

1.1 Onder ‘Aanvraag’ wordt verstaan: elk verzoek van Happy Feelings aan een Leverancier tot het uitbrengen van een offerte. 

1.2 Onder ‘Algemene Voorwaarden, wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals hierna opgenomen. 

1.3 Onder ‘Aflevering’ wordt verstaan: het aan Happy Feelings of een aan door Happy Feelings aangewezen derde feitelijk ter beschikking stellen van een Levering. 

1.4 Onder ‘Bestelling’ wordt verstaan: elke schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) bestelling van producten, diensten of een combinatie daarvan van Happy Feelings bij een Leverancier. 

1.5 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: in opdracht van Happy Feelings te verrichten werkzaamheden, zoals onder meer het installeren van producten, het bedienen van apparatuur, onderhoud aan Software of Hardware. 

1.6 Onder ‘Documentatie’ wordt verstaan: de schriftelijke stukken of andere schriftelijke informatie waarin een omschrijving van de werking en het gebruik van (onderdelen van) een levering door leverancier is gegeven. 

1.7 Onder ‘Gebruiksrecht’ wordt verstaan: elke recht dat Happy Feelings de bevoegdheid geeft om een werk waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, of een gedeelte daarvan, te gebruiken zonder daarmee een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht te maken, onafhankelijk van de juridische kwalificatie of de wijze van overdracht of levering van dit recht aan Happy Feelings. 

1.8 Onder ‘Hardware’ wordt verstaan: computerapparatuur, randapparatuur, onderdelen daarvan, alsmede andere vormen van apparatuur als omschreven in een offerte of aanvraag daartoe. 

1.9 Onder ‘Leasing’ wordt verstaan: het feitelijk ter beschikking stellen van producten aan Happy Feelings, onder een andere titel dan koop, met of zonder overdracht van economisch risico, teneinde Happy Feelings in staat te stellen om gedurende de economische levensduur van de producten de volledige beschikking daarover te verschaffen. 

1.10 Onder ‘Leverancier’ wordt verstaan: degene die met Happy Feelings contracteert dan wel beoogt te contracteren in het kader van Leveringen aan Happy Feelings. 

1.11 Onder ‘Levering’ wordt verstaan: het totaal of een gedeelte van de krachtens koop dan wel huur of Leasing geleverde producten, diensten of een combinatie daarvan, waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

1.12 Onder ‘Offerte’ wordt verstaan: elk aanbod van een leverancier aan Happy Feelings, gericht op het enigerlei wijze verschaffen van producten door middel van koop, huur, leasing, diensten of een combinatie daarvan door leverancier aan Happy Feelings. 

1.13 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen Happy Feelings en leverancier die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van producten door middel van koop, huur of leasing, diensten of een combinatie daarvan door leverancier aan Happy Feelings. 

1.14 Onder ‘Prijs’ wordt verstaan: de overeengekomen koopprijs, huurprijs en/of verschuldigde vergoeding voor door leverancier te leveren producten en/of uit te voeren diensten. 

1.15 Onder ‘Software’ wordt verstaan: computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, en de gebruiksrechten daarop, alles met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe versies en/of updates. 

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanvragen en onderhandelingen, door of namens dan wel vanwege Happy Feelings, alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomst. Toepasselijkheid van enige vorm van algemene voorwaarden van de leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.2 De algemene voorwaarden van leverancier die de leverancier op offertes of overeenkomsten van Happy Feelings van toepassing verklaard of wil verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij Happy Feelings uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. 

Artikel 3 – CONTRACTONDERHANDELINGEN 

3.1 Happy Feelings kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken. 

3.2 De leverancier kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld of dat Happy Feelings een vergoeding betaalt voor gemaakte kosten of geleden of nog te lijden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan. 

Artikel 4 – AFDWINGBAARHEID BESTELLINGEN EN NADERE OVEREENKOMSTEN 

4.1 Aanvragen door of namens Happy Feelings gedaan zullen nimmer leiden tot afdwingbare verplichtingen aan de zijde van Happy Feelings.

4.2 Overeenkomsten, bestellingen, mondelinge bestellingen, aannames van offertes, aanvragen, alsook mondelinge afspraken, bedingen die bedoeld zijn om deel uit te maken van een overeenkomst en wijzigingen en aanvullingen van overeenkomsten binden Happy Feelings slechts indien deze zijn ondertekend, of expliciet schriftelijk bevestigd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Happy Feelings. 

4.3 Indien de leverancier een bestelling van Happy Feelings aanvaardt, heeft Happy Feelings het recht om de bestelling alsnog binnen 14 dagen te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. 

4.4 Individuele Bestellingen van Happy Feelings niet vallende onder een overeenkomst, komen, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van Happy Feelings, te vervallen indien zij door de Leverancier niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 5 – MEDEDELINGEN 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald dienen alle mededelingen die de (uitvoering van de) overeenkomst betreffen schriftelijk te worden gedaan. 

5.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen kunnen per post, fax dan wel per e-mail worden gedaan. Deze vorderingen dienen duidelijk de vermeende tekortkoming te omschrijven, aan te geven wat wordt verlangd, alsmede een redelijke termijnstelling voor het herstel van een gestelde tekortkoming te bevatten. 

5.3 Het bepaalde in het tweede lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op een recht van ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op een recht van ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven. 

Artikel 6 – GEHEIMHOUDING 

6.1 Leverancier garandeert alle bijzonderheden of informatie geheim te houden waarvan zij in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, direct door mededeling van Happy Feelings dan wel indirect, door eigen waarneming, heeft kennis genomen, als vertrouwelijk te behandelen en niet zal mededelen aan derden of aan personen binnen haar bedrijf voor wie geen uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende noodzaak tot kennisname van die informatie bestaat. 

6.2 Leverancier zal de in het voorgaande artikellid bedoelde informatie niet aanwenden voor andere doelen dan het uitvoeren van de overeenkomst. 

6.3 Leverancier is van rechtswege in gebreke door enkele overtreding of niet-nakoming van het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 en zal aan Happy Feelings een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 10.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding en/of niet-nakoming voortduurt. Het voorgaande is onverminderd het recht van Happy Feelings om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. Nakoming van de verplichting tot betaling van de boete ontheft leverancier niet van de verplichtingen uit de artikelen 6.1 en 6.2. 

Artikel 7 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM 

7.1 Voor zover de leverancier ter zake van haar levering enig recht van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom – daaronder begrepen enig auteursrecht en/of naburig recht – zou kunnen doen gelden, wordt zij geacht dit recht door het aangaan van deze overeenkomst geheel en onvoorwaardelijk te hebben overgedragen aan Happy Feelings. Voorts doet leverancier afstand van al haar eventueel toekomende persoonlijkheidsrechten, dan wel zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de leverancier verplicht om op eerste verzoek van Happy Feelings de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Happy Feelings en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen. Happy Feelings zal aldus gerechtigd zijn de levering van de leverancier wereldwijd te exploiteren, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend, zulks uitsluitend ter beoordeling van Happy Feelings. De vergoeding voor deze overdracht en exploitatie van rechten wordt geacht te zijn begrepen in de prijs als genoemd in de overeenkomst. 

7.2 Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de namen en/of logo’s en/ of het publiciteitsmateriaal van Happy Feelings en op welke evenementen leverancier diensten verricht, berusten bij Happy Feelings. Niets in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan leverancier over te dragen of in licentie te geven. Het is de leverancier niet toegestaan de in dit artikel genoemde rechten openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Feelings.

7.3 Indien leverancier gebruik heeft gemaakt of gebruik maakt van derden voor de uitvoering van de opdracht op grond van de overeenkomst, garandeert leverancier dat deze derden alle eigendomsrechten, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht en naburige rechten, welke zij eventueel kunnen laten gelden op hun prestaties voortvloeiende uit de overeenkomst volledig aan leverancier hebben overgedragen en afstand hebben gedaan van hun mogelijke persoonlijkheidsrechten, zodanig dat leverancier in staat is al deze eventuele rechten hierbij volledig over te dragen aan Happy Feelings. 

7.4 Leverancier garandeert dat zij exclusief beschikt over alle rechten welke zij op grond van de overeenkomst aan Happy Feelings verleent en/of overdraagt en vrij en bevoegd is de overeenkomst aan te gaan. Leverancier vrijwaart Happy Feelings voor alle aanspraken dienaangaande.

7.5 Happy Feelings is rechthebbende van alle eventueel door Happy Feelings aan Leverancier geleverde materialen welke leverancier gebruikt bij het uitvoeren van enige opdracht op grond van de overeenkomst. Het is leverancier niet toegestaan deze materialen of de rechten daarop, of enige door haar aan Happy Feelings geleverde materialen of rechten daarop, te gebruiken voor een ander doel dan tot uitvoering van de opdracht op grond van de overeenkomst. 

Artikel 8 – PERSOONSGEGEVENS 

8.1 Indien leverancier in verband met de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) garandeert zij dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder de AVG) te doen en zal zij Happy Feelings hiervan op de hoogte stellen. 

8.2 Indien leverancier daarbij kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerker overeenkomst sluiten, op basis van een modelovereenkomst van Happy Feelings.

Artikel 9 – PRIJZEN 

9.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn overeengekomen prijzen voor beide partijen bindend en worden zij geacht in ieder geval te omvatten alle eventuele kosten en rechten zoals transportkosten- ten, kosten van aflevering en verzekering, invoerrechten, emballage en dergelijke.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overgekomen zal voor het verrichten van de diensten een vaste prijs worden opgegeven en gelden. Meerwerk zal slechts in rekening gebracht kunnen worden indien hiervoor in de overeenkomst een voorziening is getroffen, dan wel door een bevoegde persoon in de zin van artikel 4 lid 2 toestemming is gegeven voor het meerwerk en de kosten daarvoor tevoren bekend zijn gemaakt. 

Artikel 10 – TIJDSTIP EN WIJZE VAN AFLEVERING 

10.1 Bij offerte, bestelling, overeenkomst of andere toezegging opgegeven of overeengekomen (af)lever- tijden zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – steeds fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 onder a BW.
Bij overschrijding van een aflevertijd als bedoeld in lid 1 zal de leverancier ten behoeve van Happy Feelings per dag een onmiddellijk opeisbare boete (niet zijnde schadevergoeding) verbeuren ten bedrage van anderhalf procent van de gehele factuurwaarde van de betreffende overeenkomst tot een maximum van 20% van deze waarde. De verschuldigdheid van een boete als bedoeld in dit artikel laat het recht van Happy Feelings op volledige schadevergoeding onverlet. 

10.2 Leverancier is gehouden Happy Feelings onverwijld te informeren over elke mogelijke overschrijding van een overeengekomen levertijd.

10.3 Happy Feelings is niet gehouden om geleverde zaken bij ontvangst of bij ingebruikname nader te inspecteren. 

10.4 Indien Happy Feelings zaken van de leverancier koopt, gaat het eigendomsrecht bij levering op Happy Feelings over. 

Artikel 11 – OVERGANG VAN RISICO 

Alle risico’s ter zake van door de leverancier af te leveren zaken die door Happy Feelings zijn gekocht, gaan over op Happy Feelings op het moment van aflevering van die zaken. Op dat moment gaat eveneens de eigendom van de zaken op Happy Feelings over, tenzij partijen uitdrukkelijk een eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen, alles onverminderd het bepaalde in artikel 14. 

Artikel 12 – PLAATS VAN AFLEVERING 

12.1 Als plaats van aflevering geldt de vestigingsplaats van Happy Feelings.

12.2 Happy Feelings heeft te allen tijde het recht om een levering door leverancier te doen afleveren op een plaats die Happy Feelings aangeeft, hieronder begrepen enige locatie waar een evenement plaatsvindt, welke plaats dan zal gelden als plaats van aflevering.

12.3 Indien de bestelling door Happy Feelings producten betreft die door leverancier dienen te worden geïnstalleerd (onder meer maar niet beperkt tot lichtapparatuur en decorstukken) geldt als plaats van aflevering de exacte plek waar deze producten – op aangeven van Happy Feelings – geïnstalleerd dienen te worden. 

12.4 In geval van huur dient leverancier de producten op de plaats van aflevering af te leveren en op te halen, waarbij leverancier de aanwijzingen van Happy Feelings in acht dient te nemen. 

Artikel 13 – WIJZIGINGEN 

Happy Feelings heeft het recht om door middel van een schriftelijk verzoek, waarbij een redelijke termijn voor de datum van aflevering in acht wordt genomen, de bestelling te doen wijzigen. Onder een redelijke termijn wordt verstaan de in de entertainmentbranche in de ruimste zin van het woord gebruikelijke termijnen, rekening houdend met wijzigingen die op korte termijn plaats dienen te vinden vóór fatale termijnen zoals generale repetities en dergelijke. 

Artikel 14 – NAKOMING/GARANTIE 

14.1 De leverancier dient een prestatie te leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert – onverminderd eventueel nader overeengekomen garanties – dat leveringen beantwoorden aan – de aard van de prestatie in aanmerking genomen – in redelijkheid te stellen kwaliteitsnormen.

14.2 Leverancier garandeert dat de afgeleverde producten en/of diensten en eventueel daarbij behorende documentatie voldoen aan alle (semi-) wettelijke voorschriften, waaronder begrepen Arbo-wetgeving en ex- port wet- en regelgeving en vrijwaart Happy Feelings voor aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van Happy Feelings) tot verhaal van schade die werd en/of wordt geleden als gevolg van het niet voldoen aan (semi-) wettelijke voorschriften. 

14.3 Leverancier garandeert voor een periode als voor het betreffende product of de betreffende diensten gebruikelijk is, met een minimumtermijn van twaalf (12) maanden, vanaf het moment van aflevering van producten, software of hardware of vanaf het moment van het verlenen van een dienst, dat deze producten, software of hardware functioneren (indien van toepassing) in overeenstemming met de overeenkomst, de specificaties als vermeld in de documentatie en/of de redelijke verwachtingen van Happy Feelings, dan wel dat het resultaat van de diensten of het geleverde product beantwoordt aan de bestelling van Happy Feelings en aan de criteria als genoemd in de offerte en de overeenkomst. 

14.4 Leverancier zal binnen de garantieperiode als genoemd in artikel 14.3, op eerste verzoek, door Happy Feelings geconstateerde fouten in producten, software of hardware of resultaat van diensten per ommegaande gratis herstellen. Leverancier zal dit herstel verrichten op de door Happy Feelings aangewezen locatie, desgewenst zijnde de locatie van een derde. 

14.5 Leverancier garandeert dat met betrekking tot de door hem ingeschakelde natuurlijke personen bij de nakoming van de overeenkomst alle premies inzake de volks- en werknemersverzekeringen en alle belastingen, in het bijzonder de loon en omzetbelasting, zijn dan wel zullen worden voldaan binnen de daaronder geldende (wettelijke) betalingstermijn(en). Leverancier vrijwaart Happy Feelings volledig voor iedere aansprakelijkheid die voor Happy Feelings mocht voortvloeien uit het niet of niet tijdig nakomen van leveranciers verplichting tot betaling van voornoemde premies en belastingen. 

14.6 Leverancier vrijwaart Happy Feelings voor aanspraken van derden, inclusief overheidsinstanties, tot verhaal van schade die werd en/of wordt geleden als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde producten en/of de geleverde diensten, waaronder begrepen gebrekkige veiligheid daarvan in de zin van regelgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid, en tot verhaal van schade, inclusief boetes, ten gevolge van enig (niet) handelen van de leverancier, diens personeel en/of hulppersonen (waaronder begrepen eventuele onderaannemers) bij de nakoming van de overeenkomst, inclusief het voeren van een gebrekkige (loon)administratie en het ontbreken van vereiste vergunningen. 

Artikel 15 – AFKEURING 

15.1 Happy Feelings is te allen tijde gerechtigd de producten, software of hardware of resultaten van diensten of daarmee samenhangende zaken en/of werkzaamheden te onderwerpen aan een tussentijdse- of eindtest. Deze test kan zowel voor, tijdens of binnen een redelijke termijn na de aflevering plaatsvinden. Leverancier biedt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp en faciliteiten aan Happy Feelings. 

15.2 Indien en voor zover de producten, software of hardware of resultaten van diensten of daarmee samenhangende zaken en/of werkzaamheden eigenschappen dienen te bezitten, waarvan de aanwezigheid eerst na installatie/opstelling, montage of inbouw kan worden vastgesteld, dan zal de tussentijdse of eindtest plaatsvinden zodra de prestatie of het object waarvoor de prestatie bestemd is daartoe gereed is. 

15.3 Indien een levering naar de mening van Happy Feelings geheel of ten dele niet beantwoordt aan de overeenkomst (non-conformiteit), zal Happy Feelings streven dit na aflevering met bekwame spoed en in ieder geval binnen de garantietermijn als genoemd in artikel 14.3, te melden aan de leverancier.

15.4 Leverancier zal zich nimmer kunnen beroepen op een opschortingsrecht indien zij van mening is dat Happy Feelings niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zodat haar in voorkomend geval slechts een vordering tot nakoming en/of vervangende schadevergoeding zal toekomen. 

15.5 Ingeval Happy Feelings een mededeling doet als in lid 4 van dit artikel bedoeld, wordt – in het geval van koop – het risico van de producten geacht nimmer te zijn overgegaan op Happy Feelings, onverminderd het recht van Happy Feelings om de levering geheel of gedeeltelijk naar eigen inzicht te gebruiken.
15.6 Betaling door Happy Feelings van een levering zij het geheel of gedeeltelijk doet aan de bevoegdheden van Happy Feelings volgens dit artikel niet af. 

Artikel 16 – OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING) 

16.1 Happy Feelings is jegens de leverancier niet tot afname van de door de leverancier bedongen prestatie en ook voor het overige niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, indien Happy Feelings het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden als gevolg van overmacht aan de zijde van Happy Feelings, waaronder in ieder geval een of meerdere van de navolgende omstandigheden: arbeidsongeschiktheid van, c.q. het tekortschieten in de nakoming door de artiest(en) van zijn verplichtingen, het te- kortschieten door (andere) leveranciers van Happy Feelings in de nakoming van hun verplichtingen, maat- regelen van overheidswege, waaronder het schorsen of intrekken van een vergunning, transportmoeilijkheden, brand, staking, werkonderbreking, epidemie, sluiting van de plaats van het evenement, onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de plaats van het evenement, oproer, oorlogsomstandigheden of (dreiging van) een terroristische aanval, nationale rouw als gevolg van het overlijden van een lid van het koninklijk huis of regering, (extreme) weersomstandigheden en alle overige van de wil van Happy Feelings onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Happy Feelings het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Happy Feelings gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en zover Happy Feelings reeds enige aanbetaling aan de leverancier heeft verricht, zal de leverancier deze aan Happy Feelings restitueren, behoudens voor zover deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de leverancier verrichte prestatie. 

16.2 De Leverancier is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien de leverancier tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het onderstaande voor zijn rekening komt. 

16.3 Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van de leverancier de navolgende omstandig heden: niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer van de leverancier; personeelstekort, staking ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van de leverancier; ongeschiktheid van of gebreken aan hulp- en (transport)middelen en andere zaken waarvan de leverancier gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst; gedragingen van personen waarvan de leverancier gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst; transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door de leverancier gekozen transportmiddelen; verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens de leverancier; overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit- en door- voerverboden van door de leverancier te leveren zaken; niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q. vergunningvereisten, overige normen en richtlijnen door de leverancier. 

16.4 Indien de leverancier zich jegens Happy Feelings op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht beroept, dan heeft Happy Feelings het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Happy Feelings gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en voor zover Happy Feelings reeds enige betaling aan de leverancier heeft verricht, zal de leverancier deze aan Happy Feelings restitueren, ook indien deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de leverancier verrichte prestatie. 

Artikel 17 – BETALING 

17.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zal Happy Feelings de overeengekomen prijs betalen binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur.
17.2 Leverancier zal een factuur niet eerder opmaken dan nadat de betreffende zaken Happy Feelings zijn afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

17.3 Leverancier zal haar facturen uiterlijk 6 weken na aflevering onder de juiste tenaamstelling aan Happy Feelings doen toekomen.

17.4 Leverancier zal op alle facturen het betreffende evenement van Happy Feelings vermelden en zal zorgdragen voor een juiste adressering aan de juiste onderneming van Happy Feelings.

17.5 Bij te late betaling is Happy Feelings ná ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien incassokosten zijn gemaakt blijven deze voor rekening van de leverancier.

17.6 Happy Feelings is te allen tijde bevoegd vorderingen van leverancier op Happy Feelings te verrekenen met vorderingen die Happy Feelings, of een aan Happy Feelings gelieerde onderneming als bedoeld in artikel 2:24b BW, heeft op leverancier en/of aan leverancier gelieerde ondernemingen. 

Artikel 18 – VEILIGHEID 

18.1 Voor zover de diensten worden uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of terreinen van Happy Feelings zullen de voor die plaats geldende wetten en (veiligheid)voorschriften, alsmede de door Happy Feelings of haar opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, strikt door leverancier worden nageleefd. 

18.2 Indien in de overeenkomst en/of in de daarmee verband houdende informatie wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, wordt leverancier geacht deze te kennen en te kunnen toepassen, tenzij zij Happy Feelings onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

18.3 Happy Feelings is te allen tijde bevoegd de inschakeling van door leverancier ingeschakelde werknemers of onderaannemers te weigeren, indien tijdens de door hen uitgevoerde werkzaamheden blijkt dat zij niet in staat zijn het werk of een deel van het werk volgens de overeenkomst uit te voeren. 

18.4 Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen, in samenwerking met Happy Feelings, van alle relevante feiten en omstandigheden – derhalve ook de ligging van kabels en leidingen – op het terrein en/of in de gebouwen waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 

18.5 Leverancier zal voor haar rekening en risico en in overleg met de bevoegde bestuursorganen als de beheerders en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking(en) en goedkeuring(en) die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Leverancier zal tijdig zorgdragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) in de regio waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

18.6 Leverancier vrijwaart Happy Feelings voor alle schade en/of claims van derden, indien de derde partij schade heeft opgelopen doordat leverancier de geldende wetten en (veiligheid)voorschriften, als beschreven in artikel 18, niet heeft nageleefd. 

Artikel 19 – OVERDRACHT VAN RECHTEN 

Happy Feelings is gerechtigd het geheel of een gedeelte van haar rechten en plichten die zij jegens leverancier kan doen gelden over te dragen aan derden. 

Artikel 20 – ONTBINDING EN OPZEGGING 

20.1 Onverminderd het recht op ontbinding als bedoeld in artikel 6:265 BW, is Happy Feelings gerechtigd, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien:
a. Leverancier surséance van betaling aanvraagt of aan haar surséance of voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
b. Leverancier haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. De onderneming van leverancier wordt geliquideerd;
d. Een verandering optreedt in de zeggenschap over de onderneming van leverancier. Een wijziging in het aandeelhouderschap waarbij een derde een aanmerkelijk belang van tenminste 5% in de onderneming van leverancier verkrijgt dan wel daar afstand van doet wordt gelijkgesteld met een verandering in de zeggenschap;
e. Leverancier haar onderneming staakt dan wel haar bedrijfsactiviteiten voortzet onder een andere entiteit.;
f. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van leverancier beslag wordt gelegd. 

20.2 In geval de ontbonden overeenkomst betrekking heeft op software, tast een beëindiging als genoemd in dit artikel het gebruiksrecht op de door leverancier aan Happy Feelings verstrekte software en documentatie niet aan. Ditzelfde geldt voor andere rechten ex artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van Happy Feelings om een volledige beëindiging van de contractuele relatie te bewerkstelligen. 

20.3 In geval van inkoop van hardware heeft Happy Feelings steeds het recht te beslissen eventueel reeds geleverde, doch nog niet betaalde hardware, alsnog af te nemen. Happy Feelings zal daarvoor de overeengekomen vergoeding betalen.

20.4 Ingeval de relatie tussen Happy Feelings en leverancier kan worden gekwalificeerd als een duurovereenkomst, is Happy Feelings gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen per direct en zonder ingebrekestelling, indien de leverancier zich niet aan één of meerdere materiële verplichtingen houdt als opgenomen in de duurovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Leverancier zal in dit geval geen recht kunnen doen gelden op enige schadevergoeding 

Artikel 21 – AANSPRAKELIJKHEID VAN HAPPY FEELINGS EN VERZEKERING 

21.1 De leverancier is bekend met en houdt in de uitvoering van de overeenkomst rekening met de branche specifieke werkomstandigheden, zoals omstandigheden die eigen zijn aan (outdoor) festivalterreinen en grote productielocaties, en de daarmee verband houdende risico’s van diefstal, beschadiging of verlies van zaken. 

21.2 De aansprakelijkheid van Happy Feelings voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst of anderszins ten gevolge van het handelen van Happy Feelings aan de zijde van leverancier en/of haar hulppersonen ontstaat is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een maximum van het mindere bedrag van de aan leverancier uit hoofde van de overeenkomst betaalde of verschuldigde bedragen of €100.000,= (honderdduizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken en/of personen, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. 

21.3 Happy Feelings zal niet aansprakelijk zijn voor door leverancier en/of haar hulppersonen geleden indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, gederf- de winst of gemiste omzet. De in dit artikellid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid vervalt indien enige schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Happy Feelings en/of haar leidinggevenden. Leverancier verplicht zich ertoe eventueel ontstane schade zo snel mogelijk bij Happy Feelings te melden, maar uiterlijk binnen één (1) maand na de schadegebeurtenis.
21.4 De Leverancier blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen materialen en/of goederen. Happy Feelings is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van materialen en/of goederen van leverancier, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Happy Feelings. Leverancier vrijwaart Happy Feelings van elke aanspraak ter zake.

21.5 Leverancier verklaart dat zij afdoende is verzekerd en zich afdoende verzekerd houdt voor de uitvoering van de overeenkomst voor (beroeps)aansprakelijkheid en andere wettelijke aansprakelijkheden die van toepassing zijn. Leverancier overlegt op verzoek van Happy Feelings onverwijld een gewaarmerkt afschrift van haar verzekeringspolis en de bewijzen van premiebetaling van genoemde verzekeringen over. Leverancier beëindigt of wijzigt niet zonder schriftelijke toestemming van Happy Feelings de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan.

21.6 Indien leverancier in de uitvoering van de overeenkomst door zijn verwijtbaar gedrag schade toebrengt aan materialen en/of goederen in eigendom of beheer van Happy Feelings, dan is Happy Feelings gerechtigd om leverancier aansprakelijk te stellen voor de deze schade.

21.7 Leverancier vrijwaart Happy Feelings voor alle aanspraken van derden ingeval er door verwijtbaar gedrag van leverancier schade wordt toegebracht aan derden en/of materialen van derden. 

Artikel 22 – CONVERSIE 

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de bepalingen in de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid. 

Artikel 23 – GESCHILLEN 

23.1 Alle geschillen, kortgedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam. 23.2 Happy Feelings blijft evenwel gerechtigd harerzijds een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd zou zijn. 

23.3 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.